Právě se nacházíte na: Úvodní strana » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb obchodní společnosti BB Creative spol. s r. o. se sídlem        620 00 Brno, Ledárenská 25, IČ: 25575287, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 34955 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením Obchodního zákoníku (dále jen PODMÍNKY) smluvní vztahy mezi obchodní společností BB Creative, spol. s r. o., se sídlem 620 00 Brno, Ledárenská 25, jako prodávajícím, a kupujícím dle kupní smlouvy uzavřené dle ust. § 409 a následující Obchodního zákoníku. 

1.2. PODMÍNKY jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a vystavením a podepsáním smlouvy kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito PODMÍNKAMI. 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

2.1. Předmětem plnění je dodávka diářů, kalendářů a reklamních předmětů (dále jen „zboží“) dle nabídkového katalogu prodávajícího a s nimi souvisejících služeb, závazně objednaných. 

2.2. Hodnota objednaného zboží musí být minimálně 2.000 Kč bez DPH – nerealizujeme kusový prodej. 

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB 

3.1. Cena uvedená v ceníku pro katalog na daný kalendářní rok neobsahuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a služeb pro sepsání kupní smlouvy v daný den. 

3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu. 

3.3. Cena zboží nezahrnuje účelně vynaložené náklady na balení zboží, které budou paušálně ve výši 0,5 % z ceny odebraného zboží (minimálně však 30 Kč) účtovány ve faktuře zvlášť. 

3.4. K cenám služeb se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku, který je nedílnou přílohou kupní smlouvy dle čl. 1.1. těchto podmínek. 3.5. Prodávající poskytuje v rámci jednotlivých kupních smluv tyto slevy:
a) množstevní a termínové slevy, které jsou uvedeny v platném ceníku na daný kalendářní rok;
b) 2 % slevy z ceny zboží a služeb při platbě předem nebo v hotovosti při převzetí zboží.
 

4. DODACÍ LHŮTA 

4.1. Dle stavu a možností výrobní kapacity prodávajícího bude dodací lhůta stanovena prodávajícím v kupní smlouvě. Není-li v kupní smlouvě dodací lhůta stanovena, činí 30 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy. 

4.2. U zakázek se službami se závazná dodací lhůta automaticky prodlužuje o dobu do předání textových a jiných potřebných podkladů pro vyhotovení zakázky, jestliže nebyly tyto podklady předány při uskutečnění objednávky v potřebném rozsahu pro její realizaci. Toto prodloužení se vztahuje i na případ nedodržení termínu provedení korektur zákazníkem. Zákazník je povinen sdělit své připomínky k návrhu realizace zakázky do 3 pracovních dnů od doručení tohoto návrhu prodávajícího. 

4.3. Při sjednané zálohové platbě bude potvrzená dodací lhůta dodání prodloužena o dobu prodlení s řádnou úhradou zálohové částky v plné výši na účet prodávajícího. 


5. DODACÍ PODMÍNKY 

5.1. Kupující po dohodě s prodávajícím uvede ve smlouvě některou z těchto variant způsobu dodání zboží:
1) osobní převzetí v Brně v provozovně prodávajícího;
2) autodoprava s dobírkou;
3) autodoprava bez dobírky;
4) pošta dobírkou;
5) pošta bez dobírky;
6) rozvoz ke kupujícímu, který zajišťuje prodávající.
Není-li ve smlouvě stanoven způsob dodání zboží, platí způsob dle čl. 5.1. 1).
 

5.2. Místem plnění předmětu smlouvy je u variant uvedených v 5.1.:
ad 1) sídlo prodávajícího (Ledárenská 25, 620 00 Brno);
ad 2) - 5) místo předání zboží dopravci v provozovně prodávajícího či v místě předání k poštovní přepravě;
ad 6) místo předání zboží kupujícímu nebo jemu zmocněné třetí osobě.
 

5.3. Náklady na dopravu hradí kupující u variant uvedených v 5.1.:
ad 2) - 6) prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře.
 

5.4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení a DPH. 

6.2. Po vzájemné písemné dohodě kupujícího a prodávajícího obsažené zejména v kupní smlouvě dle čl. 1.1. podmínek bude kupní cena hrazena následujícím způsobem:
1. úhrada zálohové faktury ve výši 50 % ceny zboží včetně DPH nejpozději při předání zboží a posléze vyúčtování fakturou po dodání zboží;
2. úhrada faktury po dodání zboží;
3. úhrada zboží v hotovosti při předání zboží;
4. platba předem v plné výši včetně DPH;
5. dobírkou.
Není-li ve smlouvě sjednán způsob zaplacení kupní ceny zboží, platí způsob její úhrady dle čl. 6.2. 1.
 

6.3. Pokud kupní cena objednaného zboží bez DPH nepřekročí částku 5 000 Kč vyhrazuje si prodávající právo přistoupit pouze na varianty pod body 3. až 5. čl. 6.2. 

6.4. Nebude-li záloha kupujícím v dohodnutém termínu uhrazena, není prodávající vázán svým závazkem na poskytnutí slevy z kupní ceny za platbu předem dle ust. čl. 3.5., písm. b). 

6.5. Při variantě uvedené pod body 1. a 2. čl. 6.2. vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci. 

6.6. Splatnost faktury je do 14 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. 

6.7. Pro případ prodlení kupujícího s plněním jeho peněžitého závazku (úhradou kupní ceny) nebo jeho části sjednává se ve smyslu ust. § 369, odst.1 Obchodního zákoníku úrok z prodlení ve výši odpovídající trojnásobku diskontní sazby platné v první den prodlení. 

6.8. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu ve stanovené době splatnosti uhradit. 6.9. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši. 


7. SMLUVNÍ POKUTY 

7.1. V případě, že kupující poruší svoji smluvní povinnost tím, že bude v prodlení s úhradou kupní ceny do 30 dnů od data splatnosti, sjednává se za takové porušení smlouvy smluvní pokuta ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury. 

7.2. V případě, že přesáhne délka prodlení s úhradou faktury dobu 30 dnů, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % z dlužné částky za každých dalších i započatých 30 dnů. 

7.3. Pro případ, že prodávající pro hrubé porušení smluvních povinností kupujícího (čl. 8.2.) odstoupí od smlouvy náleží prodávajícímu smluvní pokuta ve výši 40 % kupní ceny neuhrazeného zboží. Ustanovení čl. 7.1. a 7.2. tím není dotčeno. 

7.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty. 

7.5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se vůči kupujícímu náhrady škody. 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů, dále v případě hrubého porušení smlouvy (čl. 8.2.) nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem. 

8.2. Pro účely této smlouvy se za hrubé porušení smlouvy považuje zejména prodlení s úhradou platby delším jak 30 dnů. 

8.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením projevu vůle o odstoupení od smlouvy smlouva zaniká, a to ke dni, kdy byl tento projev vůle doručen. 

8.4. Odstoupit od smlouvy může i kupující, a to pokud ve smyslu ust. § 355 Obchodního zákoníku zaplacením odstupného ve výši 15 % ze sjednané kupní ceny dodávky, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy Odstupné je splatné do 14 dnů od zrušení smlouvy. To neplatí v případě uvedeném pod čl. 8.5. 

8.5. Prodávající neodpovídá porušení svých smluvních povinností, pokud tyto ve smyslu ust. § 374 Obchodního zákoníku nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění smluvních povinností. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i faxem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování všech dosud z výše uvedených důvodů nedodaných položek zboží ze zakázky. 

8.6. Kupujícímu rovněž nenáleží nárok na náhradu škody, pokud by porušení smluvních povinností prodávajícího bylo způsobeno jednáním kupujícího nebo nedostatkem součinnosti kupujícího. 

9. JINÁ USTANOVENÍ 

9.1. Minimální hodnota objednaného zboží a potisku pro přijetí zakázky je 2 000 Kč. 

9.2. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat podklady pro tisk v odpovídajících grafických souborech v tiskové kvalitě nebo vytištěné v měřítku min. 3:1 v kontrastním černobílém provedení a zřetelně v příloze ke smlouvě popsat umístění a barvu potisku. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku. 

9.3. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího. 

9.4. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 a násl. Obchodního zákoníku. 

9.5. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7 dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 6 měsíců. Reklamce nemá odkladný účinek na splatnost jakékoliv faktury prodávajícího vůči kupujícímu. 

9.6. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním či poskytnutím slevy z ceny zboží. Způsob odstranění vady určuje prodávající. 

9.7. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího při způsobu dodání dle čl. 5.1. body 2) - 5) musí být doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby. 

10. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. V případě vystavení účetního dokladu, popřípadě výzvy k plnění, jimiž uplatňuje prodávající vůči kupujícímu smluvní a zákonné sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení apod.), je prodávající oprávněn účtovat prodávajícímu za vystavení těchto listin administrativní vícenáklady v paušální částce 500 Kč za každý originál takové listiny. 

10.2. Prodávající je oprávněn veškeré pohledávky vůči kupujícímu jednostranně započíst proti případným pohledávkám kupujícího. 

10.3. Zastaví-li kupující platby nebo bude-li na něho podán návrh na prohlášení konkursu, je prodávající oprávněn kdykoliv za této situace od smlouvy odstoupit. 

10.4. Adresou prodávajícího pro doručování písemností, jakož i pro realizaci veškerého kontaktu s prodávajícím včetně zasílání objednávek či převzetí zboží je sídlo prodávajícího na adrese 620 00 Brno, Ledárenská 25. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Právní vztahy neupravené těmito PODMÍNKAMI se řídí obchodním zákoníkem. 

11.2. Obě smluvní strany podpisem těchto smluvních podmínek vyjadřují bezvýhradný souhlas s jejich obsahem tak jak je vyjádřen v jednotlivých ustanoveních těchto podmínek. 

11. 3. Rozhodčí doložka:
Prodávající i kupující se kromě konsensu o výše uvedených podmínkách dohodli též na tom, že v případě vzniku sporu ze závazkových vztahů vzniklých mezi nimi, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR jedním rozhodcem určeným podle rozhodčího řádu tohoto rozhodčího soudu.

 

© 2012 BB Creative spol. s r.o.

Ledárenská 386/25, 620 00 Brno T: 537 036 691, E: info@bbcreative.cz

Od luxusních dárkových předmětů až po grafické práce. | přihlásit
Vytvořeno studiem Upnet Multimedia